Master of Business Administration

Rejestracja na studia MBA

DANE O KANDYDACIE:

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że powyższe dane podałem/-am zgodnie ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w kwestionariuszu na potrzeby WWSB w Warszawie oraz instytucji współpracujących, zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia dziekanatu Uczelni o każdorazowej zmianie danych. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie poinformowania o zmianie adresu korespondencyjnego, korespondencję wysłaną na podany w formularzu adres uważa się za skutecznie doręczoną.