Skip to content

Master of Business Administration

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia Master of Business Administration do Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu jest:

  • rejestracja on-line
  • dostarczenie wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacyjnego WWSB

Od kandydatów na studia MBA w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu oczekujemy następujących dokumentów:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzony przez pracownika Działu rekrutacji WWSB)
  • dokument przebiegu studiów (suplement do dyplomu lub indeks)
  • Curriculum Vitae
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania lub wypełnienia w siedzibie uczelni)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

Etapy rekrutacji:

Przygotowanie dokumentów
Rejestracja on-line
Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych
Podpisanie umowy o naukę i wniesienie opłaty za studia na konto bankowe uczelni